BULGARIA


bulgaria_round_icon_256

~350 km

  • First village is Kalotina (border with Serbia)
  • Kalotina – Sofia, no trail
  • Sofia (residential district “Dragalevsi”) – Vitosha mountain, Verila, Rila, Pirin, Slavyanka, Gotsev (mountain)
  • Last village is Slavyanka near the state border to Greece.